МӨНГӨ

МӨНГӨ

Зоос

нэр

үнэ цэнэ

Бичсэн:

1 Penny
2 никель
3 dime
4 улирал
5 хагас доллар
6 мөнгөн доллар
нэг хувь
таван цент байна
арван цент
хорин таван цент
тавин цент байна
нэг доллар
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Валютын

нэр

Заримдаа бид:

үнэ цэнэ

Бичсэн:

7 (нэг-) долларын дэвсгэрт
8 таван долларын дэвсгэрт
9 арван долларын дэвсгэрт
10 хорин долларын данс
11 тавин долларын дэвсгэрт
12 (нэг-) зуун долларын дэвсгэрт
нэг нь
Таван
а арван
хорин
тавин
нэг зуун
нэг доллар
таван доллар
арван доллар
хорин доллар
тавин доллар
зуун доллар
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00