Шуудангийн байгууллага

Шуудангийн байгууллага


1 үсэг
2 ил захидал
3 агаарын захидал / aerogramme
4 багц / боодол
5-ийн эхний анги
6 тэргүүлэх ач холбогдол бүхий захидал
7 буухиа шуудан / шуурхай мэйл
8 боодол шуудан
9 баталгаажуулсан шуудан
10 тамга
11 тэмдэгтийн хуудас
Маркны 12 өнхрөх
Маркны 13 ном
14 мөнгөний захиалга
15 хаягийн өөрчлөлтийн маягт
16 сонгох үйлчилгээний бүртгэлийн маягт
17 паспортын өргөдлийн маягт
18 дугтуй
19 буцах хаяг
20 захидлын хаяг
21 zip код
22 шуудангийн хаяг
23 тамга / шуудангийн зардал
24 мэйл хаяг
25 шуудангийн ажилтан / шуудангийн ажилтан
26 хэмжээний
27 тамга машин
28 захидал тээвэрлэгч / мэйл зөөгч
29 мэйл машин
30 шуудангийн хайрцаг