НИЙТЛЭГ ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ


Цагдаагийн газар
Б гал станц
С эмнэлэг
D хотын танхим / хотын танхим
E амралтын газар
F овоолго
G хүүхдийн асрамжийн төв H ахлах төв
Би сүм J synagogue K сүм L L сүм

1 яаралтай оператор
2 цагдаагийн ажилтан
3 цагдаагийн машин
4 гал хөдөлгүүр
5 гал сөнөөгч
6 яаралтай тусламжийн өрөө
7 EMT / paramedic
8 түргэн тусламжийн үйлчилгээ
9-ийн дарга / хотын менежер
10 уулзалтын өрөө
11 биеийн тамирын заал
12-ийн үйл ажиллагааны захирал
13 тоглоомын өрөө
14 усан сан
15 ариун цэврийн ажилтан
16 дахин боловсруулах төв
17 хүүхэд асрах ажилтан
18 үржүүлгийн газар
19 playroom
20 ахлагчийн ажилтан / ахлах ажилтан